‘Het Tussendoortje’ is een gezamenlijk buurtinitiatief. De vrijwilligersgroep bestaat uit bewoners van zowel de Groenestraat als de Blokstraat. Dit is een grote groep van vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier, met verschillende vaardigheden en mogelijkheden zich willen inzetten voor het onderhoud van ‘Het Tussendoortje’. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de waarde voor de buurt wordt. Door ontmoeting en bewonersparticipatie in de openbare ruimte voelt men zich meer betrokken en dus meer verantwoordelijk.
Binnen de grote vrijwilligersgroep van bewoners, bestaat een kerngroep die ‘Het Tussendoor Comité’ wordt genoemd. Zij hebben de metamorfose van ‘Het Tussendoortje’ tot stand weten te brengen en het traject voortgetrokken. In eerste instantie is ervoor gekozen om voor het onderhoud geen stichting of vereniging op te richten. Dit zou teveel geld en tijd gaan kosten. Bovendien gaat dit ten koste van de flexibiliteit van ‘Het Tussendoortje’. Daarom is ervoor gekozen om zaken informeel te regelen en een duidelijk aanspreekpunt te hebben. Hierdoor kan er snel ingespeeld worden op veranderingen. Het nadeel hiervan is wel dat het comité soms de rol van boeman op zich neemt en het risico bestaat dat het vrijwilligerswerk te vrijblijvend wordt.
Tijdens het metamorfose traject heeft het comité de samenwerking opgezocht met verschillende partijen, bijvoorbeeld de gemeente Zwolle, de ROVA en Landschap Overijssel. Deze partijen zullen ook in de toekomst belangrijk blijven, aangezien met deze partijen afstemming kan plaatsvinden over het onderhoud en hun expertise en middelen ten aanzien van het onderhoud belangrijk zijn. Binnen het comité bestaan daarom twee contactpersonen die dit contact zullen blijven onderhouden. Andersom zijn zij het aanspreekpunt voor deze partijen.
Het streven is een comité van ongeveer vier tot zes personen, waarvan een gedeelte uit de Blokstraat en een gedeelte uit de Groenestraat komt. Dit aantal is belangrijk om elkaar aan te vullen, scherp te houden, beslissingen te nemen en genoeg ‘mankracht’ te hebben om de taken en coördinatie uit te voeren. Het comité plant zelfstandig werkzaamheden in en neemt initiatief om alle bewoners hier zoveel mogelijk bij te betrekken. Zij bewaken de uitgangspunten, de onderhoudscyclus en het uitvoeringsproces, verzorgen de communicatie, regelen de middelen en dragen zorg voor een stuk veiligheid.
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties t.a.v. ‘Het Tussendoortje’? Wil je graag in contact komen met het comité?, stuur dan een mailbericht naar info@hettussendoortje.info.