Openbaar terrein en openbaar groen

‘Het Tussendoortje’ betreft de open verbinding tussen de Blokstraat en Groenestraat. Deze ruimte is ingedeeld met parkeerplaatsen en een speelplek. Het gaat hier om een openbaar terrein met openbaar groen, die vrij toegankelijke is voor iedereen. Het openbaar groen houdt in: alle Leilindes, de grote Robinia Pseudo-Acacia boom, de Beukenhagen, het plantsoen en de borders onder de Leilindes. Dit alles is in eigendom en beheer van de gemeente Zwolle.
Het onderhoud van dit openbaar groen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle en de bewoners van de Groenestraat en Blokstraat. De exacte verdeling daarvan is opgenomen in het adoptieovereenkomst. De gemeente is wel eindverantwoordelijk voor deze openbare ruimte. Zij kan dan ook beslissen om deze openbare ruimte weer aan te passen volgens hun maatstaven. Een aanleiding daartoe kan zijn dat de bewoners het onderhoud niet uitvoeren, zoals in de adoptieovereenkomst is afgesproken. Tenslotte blijft het een openbare ruimte die voor iedereen gebruiksvriendelijk en vrij toegankelijk moet zijn.
De gemeente is van mening dat het openbare terrein van ‘Het Tussendoortje’ voor alle bewoners uit de buurt belangrijk is en een positieve bijdrage hoort te leveren. Daarom moeten alle bewoners, jong en oud, op juiste wijze gebruik kunnen maken van deze ruimte. Dat betekent dat paden en speelplek goed begaanbaar moeten zijn. Het geheel dient er ook netjes uit te zien, opdat zichtbaar is dat het groen goed wordt onderhouden door de bewoners. Rondom de parkeerplaatsen hoort de beplanting laag te blijven, waardoor automobilisten ruimte hebben om in- en uit te stappen. Verder mag het organisch afval als compost of humuslaag worden gebruikt, mits de grond niet teveel opgehoogd raakt.

Adoptiegroen

Groenadoptie betekent het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen, waarbij de grond eigendom blijft van de gemeente. In een contract is vastgelegd om welke onderhoudswerkzaamheden het gaat en binnen welke kaders de bewoners dit mogen uitvoeren. Een contract kan zwaar worden opgevat, maar dat is niet de intentie. Het is juist de bedoeling dat het heldere kaders schept om te waarborgen dat iedereen optimaal van deze ruimte kan blijven genieten. Het draagt overigens ook bij aan het bevorderen van een goede samenwerking en afstemming met de gemeente.
Het onderhoud van ‘Het Tussendoortje’ is een gemeenschappelijke taak voor de bewoners en de gemeente. In de adoptieovereenkomst is vastgelegd hoe deze taken zijn verdeeld. Ook is afgesproken wat er wel en niet is toegestaan bij het onderhouden van ‘Het Tussendoortje’. Het betreft openbaar terrein en is daardoor voor de veiligheid gebonden aan wet- en regelgeving. Veranderingen aan ‘Het Tussendoortje’ kunnen niet zomaar worden aangebracht. Daarvoor zal eerst draagvlak gecreëerd en aangetoond moeten worden onder de bewoners. Verder gaat dat altijd in overleg met de gemeente. De voorwaarden daarvoor zijn in de overeenkomst vastgelegd.
Voor groenadoptie ontvangen de bewoners geen vergoeding van de gemeente. De “vergoeding” is vooral immaterieel. Doordat de bewoners het groen meer aandacht kunnen geven zal het aanzicht mooier worden dan wanneer de gemeente het onderhoudt. De toegevoegde waarde zit bijvoorbeeld vooral in de voldoening na de inspanning, de buurtcohesie die ontstaat en de bijdrage die wordt geleverd aan de natuur.

Afbakening

Over het onderhoud is in eerste instantie afgesproken dat de ROVA de Leilindes en Beukenhagen blijft snoeien. De ROVA is de partij die de groenvoorziening voor de gemeente doet. Het comité is van mening dat de inspanning voor het beheren van het overige groen voldoende is voor de bewoners. Op termijn zal blijken of bewoners eventueel taken kunnen uitbreiden dan wel overnemen van de gemeente.
De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de twee banken en de schommel op de speelplek. De schommel wordt jaarlijks door de inspectie gecontroleerd. Het dagelijks onderhoud, zoals het schoonhouden van de banken en controleren van de schommel is een taak voor de bewoners. Daarnaast hebben de bewoners de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de speelaanleiding elementen, namelijk de klimboom en de heuvel met kruiptunnel. Bij het onderhoud wat hierbij komt kijken, kan gedacht worden aan het schoonhouden van de tunnel, belemmerende attributen verwijderen en kale plekken op de heuvel herstellen.
De bewoners zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het speelgazon en de zaaistrook op de speelplek en de borders tussen de beukenhagen en onder de leilindes. Voor wat betreft het speelgazon kan worden gedacht aan gras maaien, verticuteren, bemesten, inzaaien van kale plekken en blad verwijderen van het gazon. De zaaistrook zal elk jaar gedeeltelijk opnieuw beplant moeten worden en onderhouden. Voor het onderhoud van de biodiverse beplanting in de borders, kan worden gedacht aan het eventueel aanvullen van voedselreserves, onkruid wieden, snoeien en het vervangen van dode planten.
Er mogen geen chemicaliën (bestrijdingsmiddelen) worden gebruikt. Bestrijdingsmiddelen zijn namelijk schadelijk voor de gezondheid van mens en dier en vervuilen daarnaast het grondwater. Het terrein blijft openbaar toegankelijk en er mag dan ook geen hek of schutting worden geplaatst. De gemeente behoudt altijd het recht om werkzaamheden uit te voeren op het stukje openbare ruimte dat de bewoners onderhouden.