De uitgangspunten voor de onderhoudswerkzaamheden staan beschreven in het “Groenvisie en Onderhoudsplan” en het “Jaardraaiboek”. Het “Groenvisie en Onderhoudsplan” is op de site uitgewerkt onder bewoners en onderhoud. Het Jaardraaiboek is op de site terug te vinden onder jaardraaiboek. Daarin staan alle werkzaamheden per maand gepland. Dit maakt het voor bewoners inzichtelijk welke werkzaamheden nodig zijn en het comité kan dit gebruiken om zich vroegtijdig voor te bereiden op de verschillende activiteiten. De activiteiten worden op tijd gecommuniceerd naar de bewoners, zodat zij in staat worden gesteld om hun steentje bij te dragen.
De meeste bewoners vinden het gewoon fijn om te helpen. Dat is geweldig, alle hulp is meegenomen en hoe meer mensen er bij zijn, hoe leuker dat het is. Als bewoners besluiten dat ze komen helpen, willen ze zich nuttig voelen. Met andere woorden, er moet wel wat te doen zijn. Het is dus belangrijk dat de materialen voor het werk van die dag klaarstaan en dat duidelijk is wat er moet gebeuren. Daarom is het belangrijk om tijdens de activiteiten een aanspreekpunt te hebben, die ook weet wat de plannen zijn. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat iedereen leuk mee kan helpen en dat iedereen die iets wil doen ook iets kan doen. Zichtbaar resultaat geeft mensen voldoening.
Het is wenselijk om de comitéleden minstens eenmaal per kwartaal samen te laten komen met een comitéoverleg. In dit overleg kan vooruit gekeken worden naar de komende activiteiten en kunnen er taken worden verdeeld. Het comité kan de middelen gaan organiseren, waarmee de onderhoudsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd. Ook kan het comité binnen het overleg de verschillende activiteiten en organisatie evalueren, problemen bespreken en het verloop van de onderhoudswerkzaamheden bewaken. Belangrijk is dat er aan het einde van elke bijeenkomst een afspraak voor een nieuwe bijeenkomst wordt gemaakt. Anders bestaat het risico dat het te vrijblijvend wordt. Een andere manier om vrijblijvendheid tegen te gaan is de verantwoordelijkheid te verdelen. Duidelijke afspraken over de taakverdeling kunnen hierbij helpen.
Het is nog even de vraag welke werkvorm het beste zal gaan aansluiten bij de vrijwilligers en de vrijwilligerstaken. Het kan zijn dat terugkomende klusdagen goed aansluiten. Het kan ook zijn dat in de loop der tijd werkgroepen ontstaan voor de verschillende werkzaamheden, die zichzelf kunnen organiseren. Dit zal een proces worden waarbij iedereen moet gaan ontdekken wat het beste werkt en aansluit bij de personen en situaties.
Om enigszins regelmaat te krijgen in het onderhoud, is in eerste instantie gekozen voor een vast ontmoetingsmoment, het zogenaamde tussendoren, op de eerste zondagmiddag van de maand. In de zomermaanden (mei, juni, juli en september) zal dit om 17:00 uur plaatsvinden en in het voor- en najaar (maart, april, oktober en november) om 15:00 uur. Het tijdstip kan variëren i.v.m. evenementen in de buurt. Het belangrijkste doel van het tussendoren is elkaar ontmoeten en gezelligheid. Het nevendoel is het onderhoud.